Miljökonsekvensanalys – MKB

Mitt företag hjälper Er att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning -
när det behövs!Miljö Klappersten

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett dokument som utgör ett beslutsunderlag för en planerad verksamhet som har en betydande miljöpåverkan.

Syftet med MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som projekten/planen/programmet har på miljön och människor hälsa och hushållning med naturresurser samt ge
en samlad bild av effekterna för den planerade verksamheten.

Lagkrav på MKB finns i Miljöbalkens 6 kap, Plan- och bygglagen samt i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.